Skip to main content
Skip table of contents

Kütlelerin Modellenmesi

4.5.9.1 – Taşıyıcı sistem elemanlarının çubuk, levha (membran) veya kabuk sonlu eleman olarak modellenmeleri durumunda tekil düğüm noktası kütleleri, bağlı sonlu elemanların kapsama alanlarındaki yayılı kütlelerin bileşkeleri olarak atanırlar. Sonlu eleman düğüm noktalarındaki tekil kütleler, sadece iki yatay veya ek olarak düşey öteleme serbestlik derecelerine karşı gelecek şekilde tanımlanırlar. 

4.5.9.2 – Tipik sonlu eleman düğüm noktası j’ye etkiyen tekil kütle m(jS) Denk.(4.16) ile hesaplanacaktır.

Burada wG,j(S) ve wQ,j(S) sonlu eleman düğüm noktası j’ye etkiyen bileşke sabit yük ve hareketli yükü göstermektedir. Denk.(4.16)’da yer alan hareketli yük kütle katılım katsayısı, n , Tablo 4.3’te verilmiştir. Endüstri binalarında sabit ekipman ağırlıkları için n = 1 alınacak, ancak vinç kaldırma yükleri kat ağırlıklarının hesabında gözönüne alınmayacaktır. Çatı katı ağırlığının hesabında kar yüklerinin %30’u gözönüne alınacaktır. Yapısal olmayan eleman ve donanımlarla ilgili olarak 6.1.3’te verilen koşul dikkate alınacaktır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.