Skip to main content
Skip table of contents

Eşdeğer Büyütme Katsayısı

4.8.4. Azaltılmış İç Kuvvetlerin ve Yerdeğiştirmelerin Eşdeğer Taban Kesme Kuvvetine Göre Büyütülmesi

4.8.4.1 – Herhangi bir (X) deprem doğrultusu için Vtx(X) < γE*VtE(X) olması durumunda, 4.8.2 veya 4.8.3’e göre uygulanan modal hesap yöntemi ile elde edilen tüm azaltılmış iç kuvvet ve yerdeğiştirme büyüklükleri, Denk (4.31) ile verilen eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısı βtE(X) ile çarpılarak büyütülecektir.

Burada VtE(X) Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’ne göre Denk.(4.21) ile hesaplanan toplam eşdeğer deprem yükünü (taban kesme kuvvetini), Vtx(X) ise 4.8.2 veya 4.8.3’e göre x doğrultusu’nda elde edilen toplam deprem yükünü göstermektedir. γE çarpanı aşağıdaki şekilde alınacaktır:

(a) Tablo 3.6’da tanımlanan A1, B2 veya B3 türü düzensizliklerden en az birinin binada bulunması durumunda γE = 0.90 alınacaktır.

(b)  Tablo 3.6’da tanımlanan düzensizliklerden hiçbirinin binada bulunmaması durumunda γE = 0.80 alınacaktır.

4.8.4.2 – 3.3.1’de verilen tanıma göre dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısı, sadece binanın bodrum katlarının üstündeki üst bölüm için hesaplanacaktır.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.