Skip to main content
Skip table of contents

Binanın Göreli Kat Ötelemelerinin Hesabı ve Kontrolü

SİMGELER

D = Dayanım fazlalığı katsayısı
hi = i’inci katın yüksekliği
I = Bina önem katsayısı
R = Taşıyı sistem davranış katsayısı
Sae(T) = Yatay elastik tasarım spektral ivmesi [g]
SaR(T) = Azaltılmış tasarım spektral ivmesi [g]
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SD1 = 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
T = Doğal titreşim periyodu [s]
TA = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TB = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TL = Yatay elastik tasarım spektrumunda sabit yerdeğiştirme bölgesine geçiş periyodu [s]
ui = Herhangi bir kolon veya perde için, i’inci kattaki azaltılmış yerdeğiştirme
Δi = Herhangi bir kolon veya perde için, ardışık iki kat arasındaki yerdeğiştirme farkı
δi = Binanın i’inci katındaki kolon veya perdeler için etkin göreli kat ötelemesi
δi,max = Binanın i’inci katındaki kolon veya perdeler için etkin göreli kat ötelemesi
λ = Göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılmasında kullanılan ampirik katsayı
κ = Betonarme ve çelik taşyıcı sistemler için farklı olarak kullanılan katsayı


  • Her iki yatay deprem doğrultusunda binanın herhangi bir i’inci katındaki kolon ve perdelerde, etkin göreli kat ötelemelerinin kat içindeki en büyük değeri δi,max TBDY 4.9.1.3’de verilen koşulları sağlamalıdır.

  • TBDY 2018 4.9.1.3’de bahsi geçen λ katsayısı, binanın gözönüne alınan deprem doğrultusundaki hakim titreşim periyodu için DD-3 deprem yer hareketi elastik tasarım spektral ivmesi’nin, DD-2 deprem yer hareketi elastik tasarım spektral ivmesine oranıdır. κ katsayısı, çelik binalar için 0.5 alınır.

  • Göreli kat ötelemesi hesabı ile ilgili detaylı bilgi Göreli Kat Ötelemesi Kontrolü Örnek Hesabı 'nda yer almaktadır.

  • Bina için taşıyıcı sistem ile duvarlar arasında esnek derz veya bağlantı mevcut durumunda izin verilen sınır değer seçimi yapılmıştır. Bu seçime göre çelik için κ=0.5 alınır ve sınır değer 0.008 olarak hesaplanmıştır.

Lamda Katsayısının Hesabı

DD-2 ön değerler

SDS =0.565

SD1 = 0.164

Ta = 0.2*SD1 /SDS = 0.2*0.164/0.565 =0.058

Tb = SD1 / SDS =0.389 / 1.112 =0.290

DD-3 ön değerler

SDS=0.221

SD1=0.068

Ta = 0.2*SD1 /SDS = 0.2*0.068/0.221 =0.00615

Tb = SD1 / SDS =0.155 / 0.475 =0.307

Dinamik analiz sonucu ilgili yön ile uyumlu en büyük modal katılım oranları okunarak X ve Y yönü için hakim titreşim periyodu belirlenir.

x yönü için Modal → T=1.08011 sn

y yönü için Modal → T=1.32680 sn

Sae(T) değerlerinin bulunması

X Yönü için Hesap

DD-2

T=1.08011 sn için

Ta= 0.058 < Tb= 0.29 < T=1.08011 -> Sae(T)=SD1/T = 0.152

DD-3

T=1.08011 sn için

Ta= 0.068 < Tb=0.307 < T=1.08011 ->  Sae(T)=SD1/T= 0.063

Lamda = 0.063/ 0.152=0.4145

Y Yönü için Hesap

DD-2

T= 1.32680 sn için

T=0.058> Tb=0.29< T=1.32680 -> Sae(T)=SD1/T= 0.164/ 1.32680=0.1236

DD-3

T=1.32680 sn için

T=0.068> Tb=0.307< T=1.32680 ->  Sae(T)=SD1/T= 0.068/ 1.32680=0.05125

Lamda = 0.05125 / 0.124=0.0.4146

NOT: Her iki yönde de tüm T değerleri Tb’den büyük olduğu için lamda katsayısı aslında her iki yer hareketi düzeyinin SD1 parametrelerinin oranına eşittir.

  • ideCAD’in hesapladığı değerler şu şekildedir:

  • Öncelikle her bir katta EX yüklemesinde en fazla yatay yer değiştirme yapan kolonun belirlenmesi gerekir. Bunun için perspektif ekran - analiz modeli görüntüleme - deformasyonlar - EX yüklemesi seçilir. Her bir katta kolon-kiriş düğüm noktasının X yönü yer değiştirmesi okunur ve aralarındaki farka bakılır. Kat içindeki en büyük değer göreli kat ötelemesi hesabında kullanılır.

  • Okunan bu değer ham değerdir. TBDY 2018 gereği ham değer, eşdeğer deprem yükü arttırma katsayısına göre arttırılmalıdır.

  • Binanın büyük olması nedeni ile bu işlem yapılmamış doğrudan deprem yönetmeliği raporunda yer alan ∆i değeri kullanılarak göreli kat ötelemesi hesabı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Aşağıdaki tabloda sadece X +% 5 için kontrol yapılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken husus eşdeğer deprem yükü arttırma katsayısı ile bu sonuçların arttırılması gerektiğidir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.