Skip to main content
Skip table of contents

Modal Hesap ile Üst bölüm ve Alt bölüm iç Kuvvetleri Hesabı (4.8.5)

  • 4.3.6.2 ’de açıklanan hesap yöntemi ile , kullanıcı seçer ise bu hesap yöntemi kullanılarak hesaplar otomatik yapılır.

  • 4.8.5.1, 4.8.5.2 ve 4.8.5.3 ’te açıklanan iki yükleme durumlu hesap yöntemi ile, kullanıcı tarafından seçilir ise bu hesap yöntemi kullanılarak hesaplar otomatik yapılır.


SİMGELER

D = Dayanım fazlalığı katsayısı
Dalt = Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı
Düst = Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı
I = Bina önem katsayısı
R = Taşıyı sistem davranış katsayısı
Ralt = Binanın alt bölümüne uygulanan taşıyı sistem davranış katsayısı
Rüst = Binanın üst bölümüne uygulanan taşıyı sistem davranış katsayısı
(Ra)alt = Binanın alt bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı


4.8.5 ’de bahsi geçen iki aşamalı analiz yöntemidir. Yöntem gereği, alt bölüm, rijit bodrum katlar, ile üst bölüm tek modelde iki farklı durum için analiz edilerek sonuçlar birleştirilir.

Üst bölüm analizinde, tüm yapı modeli oluşturulur ancak alt bölüm kütlesi hesaba dahil edilmez. Üst yapı elemanları kütle ve rjitlikleri ile alt bölüm elemanları ise sadece rijitlikleri ile gözönüne alınır. Analiz sonucu hem üst bölüm hem alt bölümde iç kuvvet ve yer değiştirmeler elde edilir. Analiz sırasında üst bölüm için Tablo 4.1’den taşıyıcı sisteme uygun R ve D katsayıları seçilmelidir.

Alt bölüm analizinde, tüm yapı modeli oluşturulur ancak üst bölüm kütlesi hesaba dahil edilmez. Alt bölüm elemanların rijitlikleri ve kütlesi gözönüne alınırken, üst bölüm elemanlarının sadece rijitlikleri gözönüne alınır. Alt bölüm için (Ralt/I)=2.5 ve Dalt=1.5 ile işlem yapılır. Bu analiz sonucunda alt bölüm elemanlarında iç kuvvetler ve yer değiştirmeler elde edilir.

Üst ve Alt Analiz Birleştirme Analiz sonrası elde edilen sonuçlar TBDY 4.10.1 ’ e göre sünek ve sünek olmayan iç kuvvetlere uygun birleştirilir.

Alt bölümde sünek davranışa karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler; üst bölüm ve alt bölüm analizlerinden elde edilen iç kuvvetlerin toplamı olarak alınır. Burada mod birleştirme kurallarının kullanılmamasının nedeni, alt yükleme durumunda çok yüksek frekanslarda titreşen bodrum elemanlarında hesaplanan davranış büyüklüklerinin maksimum değerleri ile, üst yükleme durumunda çok daha düşük frekanslarda titreşen üst bölüm elemanlarında hesaplanan davranış büyüklüklerinin maksimum değerlerinin bu frekans farklılıkları nedeniyle zaman ortamında çakışma olasılıklarının yüksekliğidir.
Alt bölümde sünek olmayan davranışa karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler; ikinci yükleme durumundan elde edilen iç kuvvetlerin Dalt ile çarpımına, birinci yükleme durumunda alt bölüm’de elde edilen iç kuvvetlerin üst 0.6Düst ile çarpımının eklenmesi ile elde edilir.

Betonarme elemanların raporlarında tasarıma esas iç kuvvetler bölümünde sünek ve sünek olmayan durumlarına göre bodrumlu yapılarda üst bölüm için ham sonuçlar ile sünek ve sünek olmayan durumlarına göre arttırılmış değerler ile alt bölüm için iki aşamadan da elde edilen sonuçlar ile birleştirilmiş sonuçlar verilmektedir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.