Skip to main content
Skip table of contents

Deprem Tehlikesi

SİMGELER

cu = Drenajsız kayma dayanımı [kPa]
(cu)30 = Üst 30 metredeki ortalama drenajsız kayma dayanımı [kPa]
DD1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
FS = Kısa periyot için yerel zemin etki katsayısı
F1 = 1.0 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı
hi = i ’inci alt tabaka kalınlığı [m]
n = Hareketli yük azaltma katsayısı
(N60)30 = Üst 30 metredeki ortalama standart penetrasyon darbe sayısı
N60,i = i ’inci alt tabakanın standart penetrasyon darbe sayısı
PI = Plastisite Endeksi
Sae(T) = Yatay elastik spektral ivme değeri [g]
SDS = Kısa periyot spektral ivme katsayısı
SD1 = 1.0 saniye periyot için spektral ivme katsayısı
SS = Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı
S1 = 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı
T = Doğal titreşim periyodu [s]
TA = Yatay elastik ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TB = Yatay elastik ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TL = Yatay elastik spektrumunda sabit yer değiştirme bölgesine geçiş periyodu [s]
w = Su muhtevası [%]
(VS)30 = Üst 30 metredeki ortalama kayma dalgası hızı [m/s]
VS,i = i ’inci alt tabakanın kayma dalgası hızı [m/s]


2.1 Riskli Bina tespitinin yapılacağı deprem yer hareketi düzeyleri bina kullanım amacına göre Tablo 2.1’de verilmiştir.

2.2 DD-1 ve DD-2 deprem yer hareketi düzeyleri için harita spektral ivme katsayıları (SS ve S1) yürürlükte olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları kullanılarak elde edilir.

2.3 Riskli yapı tespitlerinde yapının bulunduğu zemin sınıfı, zemin etüdü ile belirlenecektir. Sahada zemin etüdü yapılmasına olanak olmayan durumlarda (bitişik nizamlı binalarda yeterli çalışma alanının bulunmaması, altyapı şebeke sistemlerinin yoğun olması, yeraltı ulaşım ağının bulunması, vb.) ise zemin sınıfı, yapının bulunduğu zeminde daha önce yapılmış olan zemin etütlerine göre veya yapının bulunduğu zemin özelliklerini temsil eden en yakın bölgede daha önce yapılmış veya yeni yapılacak olan zemin etütlerine göre belirlenecektir.

2.4 Tablo 2.2 ’de verilen zemin parametreleri, zemin profilinin temel alt kotundan itibaren aşağıya doğru en üst 30 m kalınlığındaki kısmı için belirlenecektir. Birbirinden belirgin şekilde farklı zemin ve kaya tabakalarını içeren zemin profillerinde üst 30 m’deki tabakalar, yeteri kadar alt tabakaya ayrılarak en üstte 𝑖=1 ve en altta 𝑖=𝑁 olacak şekilde sıralanacaktır. Üst 30 m’deki ortalama kayma dalgası hızı (VS)30, ortalama standart penetrasyon darbe sayısı (N60)30 ve ortalama drenajsız kayma dayanımı (cu)30 Denklem 2.1 ile hesaplanacaktır:


Burada hi değeri (i) numaralı alt tabakanın kalınlığını, VS,i , N60,i ve cu,i değerleri ise, sırası ile, aynı alt tabakanın kayma dalgası hızını, standart penetrasyon deneyi darbe sayısını ve drenajsız kayma dayanımını göstermektedir.

2.5 ZA, ZB, ZC, ZD, ZE ve ZF olarak tanımlanan yerel zemin sınıflarının belirlenmesi için, bu sınıflara ilişkin özellikler Tablo 2.2 ’de verilmiştir.

2.6 Yüzeysel temellerde, temel taban kotu ile kaya üst kotu arasında kalınlığı 3 m’den fazla zemin bulunması durumunda ZA ve ZB sınıfı tanımlaması yapılmayacaktır.

2.7 Spektral ivme katsayıları (SDS ve SD1), harita spektral ivme katsayılarının Tablo 2.3 ve Tablo 2.4 ’te verilen yerel zemin etki katsayıları (FS ve F1) ile çarpılması ile Denklem 2.2 ’de verildiği gibi elde edilir.


2.8 Yatay elastik spektral ivme değeri, Sae(T), periyoda bağlı olarak Denklem 2.3 kullanılarak hesaplanır (Şekil 2.1).

2.9 TA ve TB değerleri Denklem 2.4 ile hesaplanır. Sabit yer değiştirme bölgesine geçiş periyodu, TL, değeri 6 saniye alınacaktır.İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.