Skip to main content
Skip table of contents

Bina Yükseklik Sınıfı ve Yapının Yüksekliği

  • Bina yüksekliğinin belirlenmesi için TBDY 2018 3.3.1’de verilen tariflere göre bina tabanının tespiti gerekir. TBDY 2018 3.3.1’de verilen aşağıdaki iki koşulu da sağlayan bodrumlu binalarda bina tabanı, bodrum perdelerinin üst kotundaki kat seviyesinde tanımlanmaktadır.

(a)  Rijit bodrum perdelerinin binayı her taraftan veya en az üç taraftan çevrelemesi, 

(b)  Birbirine dik bina eksenlerinin her birinin doğrultusundaki hakim titreşim modunda, bodrum katlar dahil binanın tümü için hesaplanan doğal titreşim periyodu’nun, aynı taşıyıcı sistemde zemin kat döşemesi dahil tüm bodrum kütleleri hesaba katılmaksızın aynı doğrultuda hesaplanan doğal titreşim periyodu’na oranının 1.1’den küçük olması (Tp,tüm ≤1.1 Tp,üst ).

  • Yukarıdaki koşullardan (a) maddesi bina dört tarafında da perde bulunması sebebi ile sağlanmaktadır.

  • (b) koşulu için ise analiz yapılması gerekir. ideCAD tarafından otomatik kontrol edilen bu şarta göre önce bodrum katlar dahil tüm yapının kütlesinin yer aldığı analiz sonucu X ve Y yönü periyodları ile bodrum kat ve zemin kat ağırlıkları dahil edilmeden yapılan analizden X ve Y yönü periyodları oranlanır.

  • ideCAD’de Dinamik Analiz Raporunda bu kontrol verilmektedir.

  • Kat genel ayarlarında Rijit X ve Rijit Y işaretleri ile yapı yüksekliği tespiti için araç oluşturur. Ardından (a) ve (b) koşulları sağlandığında BYS sınıfı belirlenmiş olur.

  • Bina tabanı, bodrum perdeleri üst kotundaki kat seviyesinde tanımlanır. Buna göre bina yüksekliği Hn=43 m ve DTS=1 olması sebebi ile BYS=3 olarak tespit edilmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.