Skip to main content
Skip table of contents

Bina Modellemesine İlişkin Genel Kurallar

SİMGELER

Ac = Brüt kolon enkesit alanı [mm2]
Ecm = Mevcut beton elastisite modülü [MPa]
(EI)e = Etkin eğilme rijitliği [Nmm2]
(EcmI)o = Brüt kesite ait eğilme rijitliği [Nmm2]
fcm = Mevcut beton basınç dayanımı [MPa]
G = Sabit yük etkisi
Gcm = Mevcut beton kayma modülü [MPa]
I = Atalet momenti [mm4]
n = Hareketli yük azaltma katsayısı
Q = Hareketli yük etkisi


4.2 Bina Modellemesine İlişkin Genel Kurallar

4.2.1 Yapının 3-Boyutlu analizi için sonlu elemanlar modeli hazırlanacaktır. Kirişler ve kolonlar çubuk elemanlar, perdeler ise çubuk veya kabuk sonlu elemanlar kullanılarak modellenecektir. Perdelerin çubuk elemanlar ile modellemesi durumunda, her bir perde kolu orta kolon çubuk elemanı olarak tanımlanacaktır. Tanımlanan çubuk elemanlar, perde kolu sonlarına rijit çubuklar ile bağlanacaktır. Bu rijit çubukların burulma rijitliği ihmal edilecektir. Kolonlar ve perdeler temele ankastre mesnetlenecektir. Döşemelerden kiriş ve kolonlara yük aktarımı kabuk sonlu eleman modeli kullanılarak gerçekleştirilecektir.

4.2.2 Kolon kiriş birleşimleri, rijit bölge tanımlaması yapılmadan mevcut kolon ve kiriş rijitlikleri ile modellenecektir. İki eleman ekseninin birbirine çakışmaması durumunda eksen kayması bölgeleri rijit çubuklarla modellenebilir. Eksen kayması miktarının eleman küçük boyutunun yarısından az olduğu durumlarda eksen kayması modellemede ihmal edilebilir.

4.2.3 Binadaki döşemelerin betonarme olması durumunda rijit diyafram oluşturulacaktır. Bunun dışında kalan tüm döşeme sistemleri, döşeme kalınlığı ve malzeme özellikleri belirlenerek gerçek döşeme rijitliği sonlu eleman modeline dâhil edilecektir. Modellemede ek dış merkezlik uygulanmayacaktır.

4.2.4 Binanın taşıyıcı sistem modeli oluşturulurken rölövesi alınan tüm katlar ayrı ayrı modele yansıtılacaktır. Rölövesi alınmayan katlar, rölövesi alınan en üst katın tüm özelliklerinin, kat adedi ve kat yükseklikleri ile uyumlu olarak üst katlara çoğaltılması ile modele dâhil edilecektir. Bu çoğaltmada binada bulunan konsollar modelde göz önüne alınacaktır. Taşıyıcı sistem elemanlarının süreksizliğinin tespit edilmesi durumunda düzensizlik hesap modeline yansıtılacaktır.

4.2.5 Tüm düşey elemanların (kolon, perde, dolgu duvar) kat kütleleri, bağlandıkları katlara yarı yarıya dağıtılarak modelde dikkate alınacaktır. Düşey yükler (G ve Q) TS 498 ile uyumlu olarak alınacaktır. Hareketli yük azaltma katsayısı (n) Tablo 2.1 ’den alınacaktır.

4.2.6 3.2 ’de tanımlanan bina en üst katı yapısal olarak modellenmeyecek, bina modelinde kütle ve ağırlık olarak göz önünde bulundurulacaktır.

4.2.7 Taşıyıcı sistemin analizlerinde Etkin Eğilme Rijitlikleri kullanılacaktır. Etkin Eğilme Rijitlikleri için aşağıda verilen değerler alınacaktır:

a. Kirişler ve perdelerde, güçlendirme perdelerinde:

b. Kolonlarda, güçlendirilmiş kolonlarda:

Beton elastisite modülü, kayma modülü ise Gcm = 0.4Ecm denklemleri ile hesaplanacaktır. Kesit kayma rijitliği GcmAc olarak alınacaktır.

Betonarme manto yapılmış kolonların eğilme rijitlikleri 4.1.10.a ’ya göre tespit edilen manto beton özellikleri ve mantolu kolon boyutlarına göre hesaplanacaktır. Çelik manto ve lifli polimer sargılama eğilme rijitliği hesabında ihmal edilecek, bu kolonlarda eğilme rijitliği betonarme kesit boyutlarına göre hesaplanacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.