Skip to main content
Skip table of contents

Tablo 4.2'de Tanımlanan Etkin Kesit Rijitlikleri (5.4.4)

  • Döşemeler doğrusal olarak modellenmektedir.

  • Bodrum perdeleri, doğrusal veya doğrusal olmayan modelleme seçeneği kullanıcı denetimindedir.

  • Bodrum perdelerinin doğrusal model seçeneğinde analiz modeli otomatik oluşturulur.

  • Bodrum perdelerinin doğrusal olmayan modelleme seçeneğinde yayılı plastik davranış modeli kullanılır ve analiz modeli otomatik oluşturulur.

  • Döşeme ve bodrum perdelerinin etkin kesit rijitlikleri otomatik olarak belirlenmektedir.


Normal koşullarda deprem yükleri etkisi altında döşemeler ve bodrum perdelerinde plastik şekildeğiştirme oluşması beklenmemektedir. Bu sebeple döşemeler ve bodrum perdeleri doğrusal kabuk sonlu elemanlar (shell) ile modellenir ve etkin kesit rijitlikleri TBDY Tablo 4.2 'ye göre aşağıdaki resimde kırmızı işaretli olan katsayılara göre belirlenmektedir.

Bodrum perdeleri TBDY Madde 4.5.3.7 'ye uygun koşullarda kabuk sonlu elemanlar (shell) ile modellenmektedir. TBDY Madde 5.4.4 'e göre bodrum perdeleri Bölüm 4.5.5 'e yani DGT yaklaşımında uygulanan modelleme kurallarına uyularak tanımlanmaktadır. “Bodrum Perdelerinin Modellenmesi” başlığı altında detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Bodrum perdelerinde kullanıcı inisiyatifinde doğrusal olmayan modelleme tekniği de kullanılabilir. Bodrum perdelerinin doğrusal olmayan modellemesinde Yayılı Plastik Davranış Modeli kullanılır. Aşağıdaki resimde sırasıyla, üç boyutlu yapı modeli, bodrum perdelerinin doğrusal olarak modellenmiş analiz modeli ve bodrum perdelerinin doğrusal olmayan modelleneme kullanılarak oluşturulmuş analiz modeli görülmektedir.

Bodrum Perdelerinin Modellenmesi

4.5.5.1 – Bodrumlu binalarda çepeçevre düzenlenen bodrum perdeleri, üstteki katlarda oluşan eylemsizlik kuvvetlerinin tümünü veya büyük bir bölümünü geçiş döşemeleri (Bkz.4.5.7) ile üzerine alıp temele aktaran, aynı zamanda depremde zemin itkilerini karşılayan taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

4.5.5.2 – Bodrum perdeleri 4.5.3.7’ye göre kabuk sonlu elemanlarla modellenecektir


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.