Skip to main content
Skip table of contents

Perdelerde Ve/Vr Hesabı

SİMGELER

As22 = 2-2 yönündeki enine donatı alanı
As33 = 3-3 yönündeki enine donatı alanı
bw = Eleman genişliği
cc = Eleman dış yüzünden en dış boyuna donatı merkezine kadar mesafe
E = Deprem Etkisi
fcm = Mevcut beton basınç dayanımı [MPa]
fctm = Mevcut beton çekme dayanımı [MPa]
fywm = Enine donatının mevcut akma dayanımı [MPa]
G = Sabit yük etkisi
Hw = Temel üstünden veya giriş kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde yüksekliği
lw = Perdenin veya bağ kirişli perde parçasının plandaki uzunluğu
m = Etki / kapasite oranı
M22 = 2-2 aksı etrafındaki moment
M22e = Düşey yükler ve deprem etkileri altında 2-2 aksı etrafındaki kolon/perde momenti
M22p = 2-2 aksı etrafındaki kolon/perde plastik momenti
M33 = 3-3 aksı etrafındaki moment
M33e = Düşey yükler ve deprem etkileri altında 3-3 aksı etrafındaki kolon/perde momenti
M33p = 3-3 aksı etrafındaki kolon/perde plastik momenti
NK = Düşey yükler ve azaltılmış deprem etkileri altında (G+nQ+E/6) elde edilen kolon eksenel kuvveti
n = Hareketli yük azaltma katsayısı
nk = Hareketli yük azaltma katsayısı
s = Enine donatı aralığı [mm]
s22 = 2-2 yönündeki enine donatı aralığı
s33 = 3-3 yönündeki enine donatı aralığı
Ve = Düşey yükler ve deprem etkileri altında hesaplanan kesme kuvveti
Vr = Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme dayanım
Ve / Vr = Deprem kesme kuvvetinin eleman kesme kapasitesine oranı
V22e = Düşey yükler ve deprem etkileri altında hesaplanan 2-2 yönü kolon/perde kesme kuvveti
V22r = 2-2 yönü kolon/perde kesme kapasitesi
V22u = 2-2 yönü tek eksenli kolon/perde kesme kapasitesi
V33e = Düşey yükler ve deprem etkileri altında hesaplanan 3-3 yönü kolon/perde kesme kuvveti
V33r = 3-3 yönü kolon/perde kesme kapasitesi
V33u = 3-3 yönü tek eksenli kolon/perde kesme kapasitesi
Q = Hareketli yük etkisi


EK-E: Perdelerde Ve /Vr Hesabı

E.1 Perde alt uç kesiti Şekil E.1’de gösterilmiştir. Gösterilen perde için deprem kesme kuvvetinin kesme kapasitesine oranı, Ve /Vr aşağıda verilen iki durumun en küçüğü olarak alınacaktır:

1. Deprem kesme kuvveti (V22e, V33e) düşey yükler ve azaltılmış deprem etkileri altında (G+nQ±E/2) yapılan hesaptan elde edilecektir. Perde kesme kapasitesi bileşenleri V22r , V33r , E.2’de anlatıldığı şekilde hesaplanacaktır. Ve /Vr değeri Denklem E.1’e göre hesaplanacaktır.

2. Düşey yükler ve deprem etkileri altında (G+nQ±E) iki eksenli perde taban kesit momenti (M22e , M33e) ve taban kesme kuvveti (V22e, V33e) hesaplanacaktır. Daha sonra düşey yükler ve azaltılmış deprem etkileri altında (G+nQ±E/6) elde edilen NK değeri için M22 - M33 etkileşim diyagramı oluşturulacaktır. Bu diyagram üzerinde perde taban plastik moment kapasitesi (M22p, M33p), iki eksenli kesit moment değerlerinin oranı ile uyumlu olarak Şekil D.2 ’de gösterildiği gibi hesaplanacaktır. Perde tabanına etki eden deprem kesme kuvveti (V22e, V33e) hesaplanan m değerine bölünecek ve Denklem E.1 ile Ve /Vr değeri hesaplanacaktır.

E.2 Ve kesme kuvvetine maruz kalan perdeler için perde kesme kapasitesi (V22r , V33r) Denklem E.2 ’e göre hesaplanacaktır.

V22r değerinin V33r değerine oranı E.1 veya E.2 ’ye göre hesaplanan V22e değerinin V33e değerine oranı olarak alınacaktır. V22e ve V33e değerlerinin Denklem E.2.a ile birlikte kullanılması sonucunda elde edilen Denklem E.3, Vr hesabı için kullanılacaktır.

E.3 Perdelerin başlık bölgesinin aşağıda verilen şartların tümünün sağlaması durumunda başlık bölgesi Var kabulü yapılacaktır, şartların sağlanmaması durumunda ise başlık bölgesi Yok kabulü yapılacaktır.

  1. Hw / lw >2.0 olan perdelerin kritik perde yüksekliği boyunca kontrol yapılacaktır. Kritik perde yüksekliği perde toplam yüksekliğinin 1/6 ’sından veya perde boyundan kısa olmayacaktır.

  2. Perde başlık bölgeleri kritik perde yüksekliği boyunca devam edecek ve her birinin plandaki uzunluğu, perdenin plandaki toplam uzunluğunun %20’sinden ve perde kalınlığının iki katından daha az olmayacaktır (Şekil E.2). Perde başlık bölgelerindeki perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/15’inden ve 200 mm ’den az olmayacaktır.

  3. Perde başlık bölgelerinin her birinde, düşey donatı toplam alanının perde brüt enkesit alanına oranı 0.002 ’den az olmayacaktır. Perde başlık bölgelerinin her birinde düşey donatı miktarı 4Φ14 ’ten az olmayacaktır (Şekil E.2).

  4. Perde başlık bölgelerindeki düşey donatılar, etriyeler ve/veya çirozlardan oluşan enine donatılarla sarılacaktır. Başlık bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı 8 mm ’den az olmayacaktır. Etriye kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay uzaklık etriye ve çiroz çapının 25 katından fazla olmayacaktır.

  5. Perde başlık bölgelerinde en az Denklem E.4 ile hesaplanan enine donatı miktarı bulunacaktır. Düşey doğrultuda etriye ve/veya çiroz aralığı perde kalınlığının yarısından ve 100 mm’den daha fazla, 50 mm’den daha az olmayacaktır (Şekil E.2).


İlgili Konular

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.