Skip to main content
Skip table of contents

Lifli Polimer (FRP) ile Sünekliğin Arttırılması (Örnek Hesabı)

Aşağıda kesit ve donatı özellikleri verilmiş bir kolonun doğrusal performans analizi sınırlı bilgi düzeyi için Lifli Polimer uygulanması ile sünekliğin ve birim şekildeğiştirme değerinin arttırılması örneği verilecektir.

 • Kolon Boyutları 30x40 cm

 • Etriye aralıkları Φ8/15/15/15
  Φ8 çapında 15 cm aralıkla etriye yerleşimi.

 • Beton sınıfı C14

 • Donatı sınıfı S220

 • Bilgi düzeyi: Sınırlı bilgi düzeyi
  Bilgi düzeyi katsayısı= 0.75


Lifli polimer sargı uygulanmadan yapılan doğrusal performans analizinde SZ01 kolonun etriye ile sargı etkisi olmadığı kabul edilecektir. Bu sebeple kolon ayarlarından Etriye sıklaştırması var seçeneği etkisiz hale getirilmiştir.

Etriyenin sargı etkisi olmadığı kabulü ile yapılan moment eğrilik analizi grafiği aşağıda verilmiştir.

14 betonu karakteristik basınç dayanımı fck = 14 MPa olarak tanımlanmıştır. Sınırlı bilgi düzeyi kullanıldığından dayanım hesabında bilgi düzeyi katsayısı 0.75 olarak kullanılmalıdır. Bu durumda;

olarak hesaplanır. Sargısız beton basınç dayanımına karşı gelen birim şekildeğiştirme εco TBDY Şekil 5A.1 'e göre 0.002 olarak alınır.

Moment-eğrilik analizini raporunda hesaplanan fco ve sargısız beton basınç dayanımına karşı gelen birim şekildeğiştirme εco değeri aşağıda gösterilmiştir.

Lifli polimer olarak programda tanımlı olan Teknowrap 300 tipindeki sargı kullanılacaktır.

Bu tip LP için;

 • Kalınlık tf = 0.17 mm

 • Lifli Polimer Elastisite modulü Ef = 230000 MPa

 • Kopma birim uzaması εfu = 0.021

olarak belirlenmiştir.

Lifli Polimer ile sargılanmış bir elemanda sargılanmış beton basınç dayanımına karşı gelen birim kısalma ( εcc ) Denk.(15B.8) ile belirlenir.

Kolonlarda sünekliğin arttırılması amacı ile LP sargılanması durumunda Denk.(15B.5) ve Denk.(15B.8) ’de f1 Denk.(15B.6) ile hesaplanacaktır. Denk.(15B.6) ’da εf Denk.(15B.4) ile, hesaplanan değer ve 0.01’den küçük olanı olarak alınır.

Denk.(15B.5) ’de fcm sarılmamış betonun mevcut basınç dayanımı, f1 LP sargının sağladığı yanal basınç miktarıdır. fl Denk.(15B.6) ’e göre hesaplanır.

Lifli Polimer ile sargılanmış kolonların sünekliğinin arttırılması için fcc değeri hesaplanmaktadır. TBDY 15B.3 'te belirtildiği üzere LP sargının sağladığı yanal basınç miktarı f1 değerinin hesabında εf değeri Denklem 15B.4 ile hesaplanan değer ile 0.01 'den küçük olanı alınır. Bu durumda f1 değerinin hesabında kullanılan εf aşağıdaki gibi hesaplanır.

TBDY 15.10.1.3 'te belirtilen minimum kesit yuvarlatma çapına göre rc = 30 mm olarak alınmıştır. Kesit şekil etkinlik katsayısı κa , dikdörtgen kesitler için aşağıdaki gibi hesaplanır.

Lifli Polimer hacimsel oranı ρf , sarılan LP alanının kesit alanına oranı olarak hesaplanabilir. Bu durumda dikdörtgen kesitler için lifli Polimer hacimsel oranı ρf aşağıdaki gibi hesaplanır.

LP sargının sağladığı yanal basınç miktarı f1

14 betonu karakteristik basınç dayanımı fck = 14 MPa olarak tanımlanmıştır. Sınırlı bilgi düzeyi kullanıldığından dayanım hesabında bilgi düzeyi katsayısı 0.75 olarak kullanılmalıdır.

Yukarıdaki değerlere bağlı olarak Lifli Polimer ile sargılanmış bir elemanda sargılanmış beton basınç dayanımına karşı gelen birim kısalma εcc aşağıdaki gibi hesaplanır.

Yukarıdaki değerlere bağlı olarak beton basınç dayanımı fcc değeri,

olarak hesaplanır. Lifli Polimer sargı tanımlanan elemanda, sınırlı bilgi düzeyi için moment eğrilik raporu alındığında bu değer görülebilir. Elemanın sargı etkisinde moment eğrilik denklemi ve bu moment eğrilik denklemine bağlı bütün performans analizi hesapları bu duruma göre yapılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.