Skip to main content
Skip table of contents

Genel Geliştirmeler

Yönetmelik seçimleri için yeni proje sihirbazı eklendi

ideCAD Betonarmede render alma olanağı eklendi

Betonarme çelik ve performans analizleri için analiz-tasarım sonuçlarını Excel ‘e aktarma olanağı getirildi

Betonarme kalıp, beton ve donatı metrajlarını Excel ‘e aktarma olanağı getirildi

Detaylı çelik metrajlarının excel'e aktarma olanağı eklendi

Döşeme analizde hız optimizasyonu yapıldı

Dosya kaydetme işleminde hız optimizasyonu yapıldı

Perspektif penceresinde fare ile dolaşımda hız optimizasyonu yapıldı

Yazı bulma ve birden fazla yazının tek seferde değiştirilebilmesi olanağı eklendi

Bul-Değiştir komutuna yazı, obje adı bulma ve değiştirme seçenekleri eklendi

DWG export ve import için geliştirmeler yapıldı

Subasman perdesi komutu eklendi

Görselleştirme penceresinin Betonarme tasarım/Veri sekmesinde, “Perde tipleri” seçeneği eklendi. Subasman / Sistem ve Güçlendirme perdeleri üç boyutlu ekranda farklı renklerde görülebilme olanağı eklendi

3B görselleştirme ekranında işaretli subasman perdelerini filtreleme olanağı eklendi

Aşık gruplarının, çelik kiriş, çelik tali kiriş ve tekil aşık elemanlarına dönüştürülebilme olanağı eklendi

Yapı ağacı, çelik eleman pencereleri ve toolbarlarında bulunan çelik enkesitlerin sıralaması düzenlendi

Yapı ağacında bulunan çelik enkesitlerden kullanılmayan kesitleri silme olanağı eklendi

Çelik kirişlerde “break” komutunun uygulanabilmesi ile ilgili geliştirmeler yapıldı

İskele projeleri için optimizasyon yapıldı

Kat kesme kuvvetleri penceresi ile ilgili düzenlemeler yapıldı

Donatı seçiminde klavyeden giriş yapma olanağı eklendi

Yük kütüphanesini başka bir dosyaya aktarma olanağı eklendi

Yük kütüphanesinde seçilen birim sistemi için TS498 'e uygun yük bilgileri düzenlendi

Analiz ayarları penceresinin “Diğer” sekmesine obje isimlendirmeleri ve kat indisleri ile ilgili seçenekler eklendi

Kolon kiriş kesme güvenliğinde konsol ve basit kirişlerin gözönüne alınması seçenekleri ayrıldı. Konsol kirişler ve basit kirişler, kolon-kiriş birleşim kesme güvenliği kontrolünde ayrı ayrı dikkate alınabilir hale getirildi

Döşeme sehim sınırı yetersizliklerinin “Betonarme tasarım / Sonuç” sekmesinde sehim sınırı başlığı altında incelenebilme olanağı eklendi

Radye temel, sürekli temel, tekil temel, bağ kiriş yetersizliklerinin üç boyutlu sonuç inceleme arayüzünde incelenebilme olanağı eklendi

ZF tipi zemin tanımlandığı durumlarda rapor ve pencerelerde spektrum eğrisi oluşturulması ile ilgili düzenlemeler yapıldı

Analiz durumu penceresine proje adı, başlangıç saati ve proje dosyası bilgileri eklendi

Sıkıştırarak kaydet (.cde) ile kayıt yapılan dosyaların boyutları düşürüldü

Görselleştirme penceresinde yükleme kombinasyonlarının isimleri rahat okunabilir hale getirildi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.