Skip to main content
Skip table of contents

Dayanıma Göre Tasarım için Taşıyıcı Sistemin Modellenmesi

 • TBDY 2018 4.5.1.1 ve 4.5.1.2 koşullarında da belirtildiği gibi binanın matematik modeli üç boyutlu olarak oluşturulmuştur. Birbirine dik iki yatay doğrultudaki deprem etkisi gözönüne alınmıştır.

 • TBDY 2018 4.5.1.3 koşuluna bağlı olarak sönüm oranı % 5 alınmıştır.

 • Bağ kirişleri çubuk eleman olarak modellenir. Kabuk eleman olarak modellenen perdeler ile bağlantı noktalarında rijit kollar kullanılır.

 • Çekirdek perde iki adet U perde kolonun bağ kirişleri ile bağlanması ile elde edilmiştir. TBDY 2018 4.5.3.5 maddesi gereği perde kolları ayrı ayrı modellenmemelidir. Bu nedenle grup perde ataması yapılması gerekir. U şeklini oluşturan perde kolları seçilerek özelliklerinde yer alan grup ismi kısmı doldurulur. Bu işlem sonrası ideCAD analizde ilgili perde grubu merkezinde deprem yönetmeliğine uygun kuvvetleri otomatik belirler.

 • Kolonlar çubuk eleman olarak modellenir.

 • Perdeler düzlem içi ve düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlarla modellenir.

 • Perde sonlu eleman boyutları, iç kuvvet dağılımının yeterli doğrulukta hesaplanması için 80 cm olarak modellenmiştir.

 • Döşemeler hem düzlem içi hem düzlem dışı yer değiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlarla modellenir.

 • Döşemeler yarı rijit diyafram kullanılarak sonlu eleman genişliği perdeler ile uyumlu olacak şekilde 80 cm olarak modellenmiştir.

 • Hareketli yük kütle katılım katsayısı, n, bina ofis olarak kullanıldığı için 0.3 alınmıştır. Binanın toplam kütlesi dinamik analiz raporu giriş bölümünde verilmektedir. Aynı zamanda üst araç çubuğu Analiz ve Tasarım sekmesinde kat parametreleri kısmında tüm katlar için teker teker G ve Q olarak ayrı ayrı verilmiştir.

 • Bina taşıyıcı sistem elemanları için deprem içeren yükleme kombinasyonlarında ve yükleme durumlarında Tablo 4.2’ye göre etkin kesit rijitliği kullanılması zorunludur. Sadece düşey yüklerden oluşan G+Q, 1.4G+1.6Q vb. yüklemelerde etkin kesit rijitliği kullanılmaz. ideCAD etkin kesit rijitliğini otomatik uygular.

 • Binada kullanılan rijitlikler Tablo 4.2 üzerinde kırmızı kutu içine alınmıştır.

 • Aynı bilgiler seçmeli rapor üzerinde aşağıdaki gibi raporlanır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.