Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Perdelerin Modellenmesi

5.4.3. Betonarme Perdelerin Modellenmesi

5.4.3.1 – Deprem hesabının 5.6 ’ya göre doğrusal olmayan İtme Yöntemleri ile yapılması durumunda, 4.5.3.8 ’de verilen geometrik koşulu sağlayan betonarme boşluksuz perdelerde veya bağ kirişli (boşluklu) perdeyi oluşturan perde parçalarının her birinde, doğrusal olmayan davranış modeli olarak Yığılı Plastik Davranış (Plastik Mafsal) Modeli kullanılabilir.

(a) Bu durumda plastik mafsallar, her katta perde kesiminin alt ucuna konulabilir. Binaların bodrum katlarında rijit çevre perdelerinin bulunması durumunda, bu perdelerden üst katlara doğru devam eden perdelerin plastik kesitleri en az birinci bodrum kat tabanından başlamak üzere tanımlanmalıdır.

(b) Plastik mafsallar ’ın arasında kalan uzunluk boyunca perdeler doğrusal elemanlar olarak modellenecektir. Bu elemanların etkin kesit rijitlikleri 5.4.5 ’e göre belirlenecektir.

(c) Karmaşık kesitli (T, L, U veya C şeklinde) perdeleri oluşturan perde parçalarının kat seviyelerinde kiriş ve/veya döşeme sonlu elemanları ile planda birleştiği düğüm noktalarındaki bağımlı serbestlik dereceleri, üç boyutlu rijit cisim hareketi koşulunu sağlayacak şekilde kesit ağırlık merkezinde tanımlanacak olan ana düğüm noktası ’ndaki altı bağımsız serbestlik derecesine kinematik olarak bağlanacaklardır.

5.4.3.2 – Deprem hesabının 5.7 ’ye göre zaman tanım alanında doğrusal olmayan yöntem ile yapılması durumunda ve Bölüm 13 kapsamındaki yüksek binalarda boşluksuz ve bağ kirişli (boşluklu) perde parçaları için plastik mafsal modeli kullanılmayacaktır. Bu elemanlar için 5.3.2 ’de tanımlanan kesit hücresi (lif) modelinin kullanılması zorunludur.

5.4.3.3 – Bağ kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişlerinin doğrusal olmayan modelleri 5.4.2 ’ye göre çubuk eleman olarak veya özel modelleme yöntemleri ile gerçekleştirilebilir.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.