Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Kolonların Değerlendirilmesi

 • Betonarme kolon elemanlarının kesit düzeyinde taşıyıcı sistem performansı TBDY 2018 Bölüm 15.7.1.1 ‘de belirtildiği üzere birim şekildeğiştirme kapasiteleri ile belirlenecektir.

 • Örnek olarak zemin katta bulunan SZ01 kolon elemanı için aşağıdaki hesaplar yapılacaktır.

 • Kolon elemanı için yerdeğiştirmiş eksen dönmesi θki TBDY 2018 Denklem 15A.1 ‘de belirtildiği gibi hesaplanmaktadır.

Şekil 13: Yerdeğiştirmiş eksen dönmesi

 • Şekil 13 ‘de gösterilen denklemde Δ katlar arası ötelenmeyi temsil etmektedir. Kolon elemanının alt(i) ve üst(j) uçlarındaki düğüm noktası dönmeleri, θi ve θj değerleri bulunurken TBDY Bölüm 15.5.1.2 ‘ye göre, Ra = 1 olarak dikkate alınmış ve ek dışmerkezlik uygulanmamıştır. G’+ 0.3Q’ + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez yük birleşimi etkisi altındaki düğüm noktası dönme değerini okumak için yardımcı model kullanılacaktır.

Şekil 14: SZ01 Kolon üst ucu yer değiştirme değerleri

 • Şekil 14 ‘te görüldüğü üzere SZ01 kolonun üst ucu için UX = 1.53 mm ve UY = 7.00 mm yerdeğiştirme değerleri okunmaktadır. Kolon alt ucu için yer değiştirme değeri 0.00 mm olduğundan SZ01 kolonu için göreli ötelenme değeri Δ aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

 • Kolon alt(i) ucu ankastre mesnet olduğundan θi = 0 olarak dikkate alınır. Kolon üst(j) ucu için Şekil 14 ‘de belirtildiği gibi RX = 0.00283 ve RY = 0.000789 rad olarak okunmuştur. Bu durumda kolon alt(i) ve üst(j) uçları için yerdeğiştirmiş eksen dönme değerleri aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

 • Kolon alt(i) ucu ankastre mesnet olduğundan θi = 0 olarak dikkate alınır. Kolon üst(j) ucu için Şekil 14 ‘de belirtildiği gibi RX = 0.00283 ve RY = 0.000789 rad olarak okunmuştur. Bu durumda kolon alt(i) ve üst(j) uçları için yerdeğiştirmiş eksen dönme değerleri aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

 • Kolon akma momentinin bulunması için eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi altında moment eğrilik analizi yapılması gerekmektedir. TBDY 2018 Madde 15.5.2.3 ‘e göre kolon kesitlerinin eğilme momenti kapasitelerine karşılık gelen eksenel kuvvetler, düşey yükler ve Ra=4 alınarak hesaplanan deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanmaktadır. İki eksenli eğilme için gerekli olan momentler düşey yükler ve Ra=1 alınarak hesaplanan deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanmaktadır.

 • Kolon akma momenti bulunurken aynı zamanda sargı etkisi dikkate alınmaktadır.

 • Düşey yükler ve Ra=4 alınarak hesaplanan deprem yüklerinin ortak etkisi SZ01 kolonunun alt ucunda oluşan normal kuvvet değeri N = -18.019 tf olarak bulunmuştur.

 • Bu durumda moment eğrilik analizinden ötürü oluşan grafik Şekil 15 ‘te gösterilmiştir.

Şekil 15: Eksenel basınç ve iki eksenli eğilme etkisi altında SZ01 kolonu alt ucu için moment

 • Moment eğrilik analizi sonucunda SZ01 kolonu alt(i) ucu için akma momenti My = 16.87 tfm ve akma eğriliği ϕy = 0.00648 rad/m olarak bulunmuştur. Benzer şekilde bir moment eğrilik analizi yapıldığında üst(j) uç için akma momenti My = 17.33 tfm ve akma eğriliği ϕy = 0.0086 rad/m olarak bulunmuştur.

 • Elastisite modülü E = 30250 N/mm2 ve kolon boyutları 60x40 cm olan kolon elemanı için atalet momenti değerleri, I33 = 40x603/12=720000 cm4 ve I22 = 60x403/12=320000 cm4 olarak bulunmuştur. Bu değerler kullanılarak EI33 = 217.80 MNm2 ve EI22 = 96.80 MNm2 değeri bulunmuştur. Deprem etkisi içeren yük birleşimi G’+ 0.3Q’ + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez olduğundan Ey yönünden etkiyen deprem daha baskın olarak gözükmektedir. Bu durumda kullanılması gereken eğilme rijitliği EI22 olacaktır.

 • Yukarıdaki değerler kullanılarak alt(i) ve üst(j) uçlar için akma dönmesi değerleri aşağıda gösterildiği gibi bulunmaktadır.

 • θki ve θyi değerleri bulunduktan sonra TBDY 2018 Denklem 15A.2 ‘ye göre elemanın yaptığı plastik dönme değerleri aşağıda gösterildiği şekli ile hesaplanabilir.

 • Kolon üst ucu için yerdeğiştirmiş eksen dönmesi θkj = 0.00055 rad ve akma dönmesi θyj = 0.00090 rad olarak bulunmuştur. θkj değeri θyj değerinden küçük olduğu durumda elemanda plastik dönme θpj = 0 olarak dikkate alınmadır. Denklemde toplam dönme değeri elastik dönme ve plastik dönme değerlerinin toplamına eşit olarak dikkate alınmaktadır. Eğer toplam dönme değeri elastik dönme değerini aşmamış ise elemanın ucunda plastik dönme meydana gelmeyecektir bu durumda θp sıfır olacaktır.

 • Plastik mafsal boyu Lp, kesit yüksekliğinin yarısı olarak dikkate alınır. Bu durumda üst(i) uç ve alt(j) uç için eğrilik talebi aşağıdaki gibi bulunur. Elemanın üst(j) ucunda plastik dönme meydana gelmediğinden (θpj = 0) eğrilik elastik şekilde dikkate alınmalıdır.

 • TBDY Bölüm 5.8 ‘de tanımlanan beton ve çeliğin birim şekildeğiştirme değerleri aşağıda belirtilmiştir. Göçmenin önlenmesi performans düzeyi için beton birim kısalması εc(GÖ) ve donatı çeliği birim şekil değiştirmesi εs(GÖ), kontrollü hasar performans düzeyi için beton birim kısalması εc(KH) ve donatı çeliği birim şekil değiştirmesi εs(KH), sınırlı hasar performans düzeyi için beton birim kısalması εc(SH) ve donatı çeliği birim şekil değiştirmesi εs(SH) olmak üzere aşağıda gösterildiği gibi hesaplanmaktadır.

 • Yukarıdaki denklemlerde ωwe etkin sargı donatısının mekanik donatı oranını göstermektedir. Sargı donatısı etkinlik katsayısı αse, iki yatay doğrultuda hacimsel eninde donatı oranının küçük olanı ρsh,min, enine donatı akma dayanımı fywe, enine donatı alanı Ash, hacimsel donatı oranı ρsh, en dıştaki enine donatı eksenleri arasındaki uzaklık bk, eninde donatı aralığı s, sargılı beton boyurları bo ve ho, olmak üzere kolonlarda sargı etkisi dikkate alındığından TBDY Bölüm 5.8.1.1 ‘e göre ωwe aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

 • Mevcut malzeme dayanımları kullanılarak beton basınç dayanımı fce = 25 MPa ve donatı akma dayanımı fywe = 420 MPa olarak dikkate alınacaktır. Kolon boyuna donatıları 16ϕ14 ve enine donatılar ϕ8/10 ve paspayı 40 cm olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda sargı donatısı etkinlik katsayısı αse, ve etkin sargı donatısının mekanik donatı oranı ωwe aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.

 • Etkin sargı donatısının mekanik donatı oranı ωwe, bulunduktan sonra SZ01 kolonu için birim şekildeğiştirme sınırları aşağıdaki gibi bulunmaktadır.

 • SZ01 kolonu için birim şekildeğiştirme taleplerini alt(i) uç için ve üst(j) uç için sırasıyla ϕti = 0.0143 rad/m ve ϕtj = 0.00276 rad/m olarak bulmuştuk. Bulunan eğrilik taleplerinden beton ve donatı çeliği için birim şekildeğiştirme taleplerinin elde edilebilmesi için kesit için yapılan moment eğrilik analizinden yararlanılması gerekmektedir. SZ01 kolonu alt(i) ucu için yapılan moment eğrilik analizi sonucunda beton basınç birim şekildeğiştirme değeri εc = 2.578(10-3) ve donatı birim şekildeğiştirme değeri εs = 5.292(10-3), üst(i) ucu için yapılan moment eğrilik analizi sonucunda beton basınç birim şekildeğiştirme değeri εc = 0.350(10-3) ve donatı birim şekildeğiştirme değeri εs = 0.709(10-3) olarak bulunmuştur.

 • SZ01 kolonu alt(i) ve üst(j) ucu için bulunan birim şekildeğiştirme değerleri ile birim şekildeğiştirme sınırlarının karşılaştırılması aşağıda verilmiştir. Kolon elemanı beton basınç birim şekildeğiştirme değeri Sınırlı Hasar ve Kontrollü Hasar değerleri arasında kaldığından Şekil 16 ‘ya göre eleman Belirgin Hasar Bölgesi ‘nde yer almaktadır.

Şekil 16: Kesit hasar sınırları ve hasar bölgeleri

 • Kolon Plastik Dönmeleri ve Kesit Birim Şekildeğiştirme Talepleri başlığının altında zemin kat için SZ01 kirişinin sonuçlarını Şekil 17 ‘de inceleyebilirsiniz. Yukarıda yaptığımız işlemler G’+ 0.3Q’ + Ey + 0.3Ex + 0.3Ez yük birleşimi altındaki sonuçlardır.

Şekil 17: SZ01 Kolon plastik dönme ve birim şekildeğiştirme değerleri


Sonraki Konu

Riskli Yapı Analizi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.