Skip to main content
Skip table of contents

Betonarme Geliştirmeler

Kolonlarda ve Perdelerde sürtünme kesmesi hesabı eklendi

Yapısal olmayan elemanların hesabı eklendi

Deprem derzleri hesabı eklendi

Nervür ve kaset döşemelerde TS500 11.3.3 'e uygun dağıtma donatı oranı koşulu eklendi

TBDY 2018 Analiz ayarları sihirbazına ZF türü zemin için Fs ve F1 değerlerinin girilerek daha kolay spektrum eğrisi tanımlama olanağı eklendi

Toprak yükü eklenen perdelerde yükleme kombinasyonları otomatik oluşturulması olanağı eklendi

TBDY 2018 Seçeneklerine “Döşeme gerilme kontrolleri yap” seçeneği eklendi

Sürekli temellerde maksimum donatı oranı kontrolü eklendi

Kirişler ve sürekli temellerde TS 500 Madde 8.1.6 etriye aralığı kontrolleri eklendi. Kiriş ve sürekli temel sarılma bölgeleri için etriye aralığı seçiminde S≤8Ø ve S≤d/4 koşulları ile orta bölge etriye aralığı seçiminde S≤d/2 koşulu eklendi

Perde kalınlık kontrolünün perde yüksekliğine göre yapılması olanağı eklendi

Perdeye rijit doğrultudan bağlanan konsol kirişlerde sehim kontrolü eklendi

Tek konsol kirişlerde sehim kontrolü eklendi

Geometri kontrolüne perde boşluklarının boyut kontrolleri eklendi

F1 yardım tuşu ile bilgi bankası yardım sayfasına tarayıcı üzerinden ulaşabilme olanağı eklendi

Kapalı kutu şeklindeki perde gruplarının moment eğrilik analizi yapılacak şekilde geliştirildi

Ters çalışan sürekli kiriş ve temellerde, ilgili yöne göre çekme donatısı oranı kontrolü eklendi

Ters çalışan sürekli kiriş ve temellerde, ilgili yöne göre donatı tasarımı eklendi

Dengeli donatı oranı kontrolü, pozitif ve negatif moment durumuna göre olumsuz çıkacak şekilde geliştirildi

Kolonlarda majör ve minör yönde etriye kol sayısının kullanıcı tarafından belirlenebilme olanağı eklendi

Göreli kat ötelemelerinin eşdeğer taban kesme kuvveti artırım katsayısı hesabında TBDY 4.7.3.2 maddesinde belirtilen TpA üst limiti kullanılmayacak şekilde değiştirildi

Merdivenlerin yapıya “akıllı bağlantı” özelliği ile otomatik mesnetlenmesi özelliği getirildi

Merdiven donatılarının kilitlenebilmesi olanağı getirildi

Merdiven sonlu elemanlar çözümünde etkin kesit rijitlik katsayıları düzenlendi

Merdiven çıkış yönü değiştiğinde analiz modelinde kolların ara sahanlığa otomatik bağlantısı özelliği getirildi

Subasman perdesi kolon filizler için, kolon boyuna donatısının bindirmeli ekin konumuna müdahale edilebilme olanağı eklendi

Betonarme döşeme üzerinde tanımlanan çelik kolonlarda analiz yapılabilme olanağı eklendi

Mod sayısının yetersiz olduğu durumlarda kullanıcıyı uygun şekilde yönlendirecek kontrol mesajı eklendi

Dairesel kolonlarda çap bilgisi, model ve kalıp planında eklendi

Düşük döşemelerin tanımlandığı kirişlerin tablalarında düşük döşeme gözönüne alınacak şekilde düzenlendi

Betonarme kolonlarda farklı yönlerden bağlanan kirişler için farklı temiz açıklık değerleri hesaplanacak şekilde geliştirildi

Donatı değiştirme penceresine donatı alanı biriminin yazısı eklendi

Düşük döşemelerde donatı hesabı geliştirmeleri yapıldı

Betonarme elemanların parametrelerinde minimum donatı oranı ve diğer değerlerin belirlenmesine yönelik düzenlemeler yapıldı

Güçlü kolon zayıf kiriş kontrolünde, kiriş kapasitesi hesaplanırken kiriş tablasında bulunan donatının katkısı ile ilgili iyileştirmeler yapıldı

Askı donatısı hesabında geliştirmeler yapıldı

Poligon kolonlarda etriye kol sayısı hesap ve gösterimi ile ilgili düzenlemeler yapıldı

Bodrum perdesi bağlanan kısa başlık perdelerinde, başlık donatısı bilgilerinin gösterimleri düzenlendi

Kirişsiz döşeme ilave donatı seçimlerinde düzenlemeler yapıldı

Radye temel ilave donatı seçimlerinde düzenlemeler yapıldı

Kolonun temel içindeki etriye sayısı ile kolon düşey veya sürekli temel açılımlarının uyumlu olması için geliştirmeler yapıldı

Kolon betonarme penceresinde etriye aralığının sağlanmadığı durumlar için hata mesajı ayrıldı. Etriye aralığının sağlanmadı durumlarda (s) hata kodu ile gösterilecek şekilde düzenleme yapıldı

Kubbe tasarımında donatı seçimi ve uyarı mesajları ile ilgili geliştirmeler yapıldı

Tek konsol betonarme kiriş için sehim sınırı Ln/5 (temiz açıklığın 5 'te biri) olarak değiştirildi

Donatı kilitleme, analiz sonrası kolon donatı seçimi ve kilitli donatı durumundaki tasarım sonuçlarında düzenlemeler yapıldı

Sürekli temellerde maksimum donatı oranı kontrolü eklendi

Betonarme kirişlerde eksenel kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi ile donatı tasarımı yapılabilme seçeneği eklendi

Eksenel kuvvet sınırı (Nmax) koşulunu sağlamayan betonarme kirişlerin kolon gibi boyutlandırılması ve tasarım yapılabilmesi seçeneği eklendi

(4/5)R koşulunun kontrol edildiği durumlar için düzenlemeler yapıldı

Ampirik doğal titreşim periyodu hesabında asansör/makine dairesinin kat yüksekliği dahil edilmeyecek şekilde düzenleme yapıldı

Perdelerin kesme kuvveti dayanımı hesabında perde başlık bölgeleri katkısının iptal edilme seçeneği eklendi

Bodrum perdesine ve kat perdesine bağlı kolonlarda oluşan kesme kuvvetinde düzenlemeler ve geliştirmeler yapıldı

En üst kat betonarme kolon donatılarının üst uçları için gönyeleme seçeneği eklendi

Betonarme eleman tasarımında kar yüklerini içeren kombinasyonların otomatik oluşturulması olanağı eklendi

Merdiven yapıya mesnetlenmesinin uygunluğu kontrolünde düzenlemeler yapıldı. Merdivenin uygun şekilde mesnetlenmediği durumlar için uyarılar eklendi

Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği kontrolü eğimli kirişler için düzenlendi

TBDY 7.6.5.1 'e uygun olacak şekilde perde başlık bölgelerinin kademeli başlık boyutu ve donatı seçiminin otomatik yapılması olanağı eklendi

Radye temele bağlı kolonların alt ve üst uçlarında farklı zımbalama donatısı tanımlama olanağı eklendi

Kolon ve Perdelerde otomatik zımbalama kontrolü için geliştirmeler yapıldı

Süneklik düzeyi sınırlı perdeli sistemler için perde eksenel kuvveti kontrolü eklendi

Zımbalama hesabında kolon moment değerlerinin ham sonuçlarının kullanılması eklendi

Subasman perdesine bağlı perdelerin üst bölümlerinde zımbalama kontrolü yapılması olanağı eklendi

Subasman perdelerine bağlı döşemelerin kalınlık kontrolünde geliştirmeler yapıldı

Subasman perde kesişimlerindeki donatı hesapları iyileştirildi boyuna donatı uyarıları geliştirildi

Normal kat perdeleri ile subasman bodrum çevre perdeleri için ayrı otomatik donatı çapı seçimi olanağı eklendi

Subasman perdesi ve döşeme etkileşimleri yeniden düzenlendi

Betonarme kolonlarda subasman kotu çizimi seçeneği eklendi

Subasman kotu ve ölçülendirmeleri ile geliştirmeler yapıldı

İstinat duvarı ve kuyu temel kot tanımı temeli referans alacak şekilde düzenlendi

Bant kirişlerin etriye çapı ve aralığının kullanıcı tanımlı değiştirilebilme olanağı eklendi

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.