Rijit diyaframlı yapılarda rijit merkezi aşağıdaki formüllerle tanımlanmış yöntemle hesaplanır.

Xr= ∑ Vy(i)* X(i) ) / ∑Vy(i)

Yr= ∑ Vx(i)* Y(i) ) / ∑Vx(i)

Programda rijit merkezin koordinatları Kat parametleri diyaloğunda ve raporda Kat Genel Bilgileri başlığı altında verilmektedir.

Xr = Katın rijitlilk  merkezinin Y eksenine dik uzaklığıdır.

Yr = Katın rijitlik merkezinin X eksenine dik uzaklığıdır.

Vyi = Y yönünde i. kolonun ek dışmerkezliksiz yüklemeden hesaplanan kesme kuvvetidir.

X(i)= i. kolonun ağırlık merkezinin Y eksenine dik uzaklığıdır.

Vxi = X yönünde i. kolonun ek dışmerkezliksiz yüklemeden hesaplanan kesme kuvvetidir.

Y(i)= i. kolonun ağırlık merkezinin X eksenine dik uzaklığıdır.


Programın hesapladığı rijitlik merkezi değerleri, yukarıda verilen formüller kullanılarak el ile doğrulanacaktır.

Tipik kat planı ve ölçüleri:

Analiz Ayarları eksantriste oranı sıfır verilerek yapının analizi yapılmıştır.

Yr hesabı

Ex yüklemesinde, kolonlarda hesaplanan kesme kuvvetleri aşağıda gösterilmiştir.

Yr = ∑ Vx(i)* Y(i) ) / ∑Vx(i)

Yr = (0.4225 *400 + 2.1443 * 400 + 0.6313*0 + 0.628*0) / (0.4225+2.1443+0.6313+0.628)

Yr = 269.03 cm

Xr hesabı

Ey yüklemesinde, kolonlarda hesaplanan kesme kuvvetleri aşağıda gösterilmiştir.

Xr = ∑ Vy(i)* X(i) ) / ∑Vy(i)

Xr = (0.8644*0 + 0.8787*0 + 1.1784*400 + 0.741*400) / (0.8644+0.8787+1.1784+0.741)

Xr = 209.63 cm


Programda Kat Parametlerinde görünen değerler:

Programda Kat Genel Bilgileri raporu başlığında görünen değerler: